top of page

濟公活佛慈訓

知人不必言盡 留三分餘地與人 留些口德與己;

責人不必苛盡 留三分餘地與人 留些肚量與己;

才能不必傲盡 留三分餘地與人 留些內涵與己;

鋒芒不必露盡 留三分餘地與人 留些深斂與己;

有功不必邀盡 留三分餘地與人 留些謙讓與己;

得理不必搶盡 留三分餘地與人 留些寬和與己;

得寵不必恃盡 留三分餘地與人 留些後路與己;

氣勢不必倚盡 留三分餘地與人 留些厚道與己;

富貴不必享盡 留三分餘地與人 留些福澤與己;

凡事不可做盡 留三分餘地與人 留些餘德與己;

為人處世,常留三分地與人設想,

尚存幾分,善自品嚐思量,方見其中滋味,淡泊久長。

bottom of page